Typ Data Tytuł
Artykuł 19.11.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody o wydajności Szczegóły
Artykuł 18.11.2021 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna Piątki Szczegóły
Artykuł 18.11.2021 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa do 5 farm fotowoltaicznych w Ośmiałowie Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – październik 2021 roku Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: sprzedaż autobusu Szczegóły
Artykuł 09.11.2021 Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż środków transportu Szczegóły
Artykuł 09.11.2021 Sprawozdanie z badań próbek wody nr 3349-3350/2021- wodociąg publiczny Jastrzębie Szczegóły
Artykuł 08.11.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Karnkowskie Rumunki Szczegóły
Artykuł 08.11.2021 Kalendarz polowań Koła Nr 8 Bażant w Lipnie Szczegóły
Artykuł 04.11.2021 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lipno w roku szkolnym 2020-2021 Szczegóły
Artykuł 02.11.2021 Zarządzenie z dnia 28 października 2021 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice w sprawie przedłużenia wprowadzonego zakazu wstępu do lasu Szczegóły
Artykuł 27.10.2021 Konsultacje społeczne w sprawie zmian w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Lipno Szczegóły
Artykuł 27.10.2021 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – wrzesień 2021 roku Szczegóły
Artykuł 21.10.2021 II Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż środków transportu: autobusy Szczegóły
Artykuł 21.10.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż środków transportu Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2022-2030 Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie 53-2021 Starosty Powiatu Lipnowskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 11.10.2021 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lipno na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 06.10.2021 Petycja dotycząca prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Szczegóły
Artykuł 05.10.2021 Sejmik Województwa podjął uchwałę zmieniającą uchwałę „anty smogową” Szczegóły