Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno

Gmina Lipno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany), część grafik nie posiada opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Branecki.
 • E-mail: r[dot]branecki[at]uglipno[dot]pl
 • Telefon: 542886221

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Lipno
 • Adres: ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno.
 • E-mail: lipno[at]uglipno[dot]pl
 • Telefon: 542886200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Urząd Gminy Lipno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie oraz Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Lipno mieszczą się w jednym budynku. Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy wejściu głównym. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w komórkach organizacyjnych mieszczących się w budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy oraz pomoc przy wejściu). Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym zainstalowany jest domofon służący do szybkiego nawiązania bezpośredniego połączenia głosowego z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>