Dowody osobiste

Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy – >obywatel.gov.pl<

 

Dowody osobiste wydają organy gmin.                                                                                    –

Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej.

– Każdy obywatel RP ma obowiązek posiadać jeden ważny dowód osobisty.

– Dowód osobisty wydaje się na wniosek obywatela

–  Wniosek składa się osobiście w Urzędzie  z wyjątkiem osób niesprawnych fizycznie gdzie przyjęcie wniosku  odbywa się w domu ,szpitalu ,bądź placówce opiekuńczej przez urzędnika po uprzednim zgłoszeniu przez / opiekuna chorej osoby/o potrzebie złożenia wniosku przez osobę chorą lub niepełnosprawną fizycznie .

–  Wniosek o wydanie dowodu składa się osobiście w dowolnej gminie  na terytorium RP

–  Dowód odbiera się  osobiście w gminie w której złożyło się wniosek o jego wydanie .

– Wydanie dowodu następuje  nie później  niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

– Dowód osobisty wydany osobie która nie ukończyła 5 lat życia –ważny jest przez okres 5 lat

–  Dowód osobisty wydany osobie powyżej 5 roku życia –ważny jest przez okres 10 lat

–  Dowód osobisty  wydaje się nieodpłatnie .

–  Wniosek składa osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

–  W imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności  prawnych lub posiadającej ograniczoną

zdolność do czynności prawnych  ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego  –  wniosek składa

rodzic ,  opiekun prawny lub kurator./ obecność osoby której wniosek dotyczy jest obowiązkowa/

wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 roku życia .

–  W  przypadku niemożliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej długotrwałą

chorobą, niepełnosprawnością ,lub inną niedającą się pokonać przeszkodą , wnioskodawca powiadamia

organ gminy ,który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby , chyba że okoliczności

nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

–  Do wniosku o wydanie dowodu osobistego  dołącza się:

–   Aktualną fotografię  o wym. 35x45mm / zrobioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem wniosku/

– Fotografia  musi odzwierciedlać  wizerunek twarzy nie budzący wątpliwości podobieństwa  do osoby ubiegającej się o wydanie dowodu

wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość ,oraz odwzorowującą  naturalny kolor skóry

obejmujący wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80%

fotografii pokazującej wyraźnie oczy a zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę z pozycji frontalnej

bez nakrycia głowy i okularów ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami

nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami  /o ile nie       występują przesłanki o których mowa w art 29 ust. 2-4 ustawy :dot. osób które na skutek  schorzenia  nie mogą tego dokonać

–  osoba z wrodzonymi lub nabytymi  wadami wzroku może załączyć do wniosku  fotografię

przedstawiającą ją w okularach ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku należy

dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia  lub orzeczenie o stopniu

niepełnosprawności osoby  która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu

wzroku wydane zgodnie z przepisami.

– W uzasadnionych przypadkach organ gminy  może wydać dowód osobisty  na wniosek do którego

została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami ,innym niż naturalny wyraz

twarzy lub otwartymi  ustami.

–  Osoba  nosząca nakrycie głowy  zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku

fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.

W takim przypadku do wniosku załączyć należy  zaświadczenie o przynależności do wspólnoty

Wyznaniowej zarejestrowanej w RP.

–  Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nie posiadającej zdolności do czynności prawnej,

lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych  wymaga obecności tej osoby wraz z jej

opiekunem prawnym.

–  W przypadku kiedy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie  art. 26ust 1  –

odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem

szczególnym  do dokonania jego odbioru. /dot. osób długotrwale chorych  nie sprawnych

fizycznie

–    Na wydania  dowodu  osobistego osobie  niepełnoletniej  zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie

prawni.

–   Odmawia się wydania dowodu osobistego w przypadku fotografia załączona do wniosku nie spełnia

wymogów  lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu z naruszeniem innych

przepisów zawartych w obowiązującej ustawie .

Do wydania dowodu osobistego osobie niepełnosprawnej wyrażają zgodę rodzice lub opiekunowie

prawni.

–  Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia  dowodu osobistego określonym a art. 47 ust 2 i 3 ustawy

dokonuje  się na formularzu  utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dołączyć należy uszkodzony dowód osobisty

i jeżeli zgłoszenie nastąpiło  w trybie określonym w art.47 ust.2 i 3 ustawy dokument ten przekazuje

się pocztą lub osobiście.

 

Podstawa prawna ;

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r o dowodach osobistych /Dz. U. z dnia 10 września 2010r/

Akty wykonawcze;

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie wzoru dowodu  osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach dowodów osobistych ,ich utraty ,uszkodzenia unieważnienia i zwrotu./ Dz. U. z dnia 16 lutego 2015 roku./

Tryb odwoławczy;

Wojewoda Kujawsko- Pomorski w Bydgoszczy

Uwaga:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy wydrukować dwustronnie!

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian