Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa obory w miejscowości Chodorążek

Lipno, dnia 13.09.2021 r.

ROR.6220.9.9.2021

OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości że w dniu 10.09.2021 r., na wniosek Pana Wiesława Szablewskiego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory dla bydła mlecznego wraz z młodzieżą do łącznej obsady 126,75 DJP w gospodarstwie rolnym na działce nr 233/1 w obrębie wsi Chodorążek, gmina Lipno.” Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach pracy Urzędu. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Lipno oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

z up. Wójta

/-/ Marek Wysocki

Kierownik Referatu

Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami

i Ochrony Środowiska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>