Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Elektrownia Fotowoltaiczna Ostrowite

Lipno, dnia 24.03.2021 r.

ROR.6220.31.11.2020

OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) podaje do publicznej wiadomości że w dniu 24.03.2021 r., na wniosek Pana Mirosława Wojciechowskiego, prowadzonego działalność pod nazwą SOLMA z siedzibą w Nowym Ciechocinku, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej OSTROWITE o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,00 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp.. na działce nr 615 położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Ostrowite, gmina Lipno, powiat lipnowski.” Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 29 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 62 24, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego ogłoszenia. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. /-/ Marek Wysocki Kierownik Referatu Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>