Zarząd

Wójt Gminy Lipno Wójt Gminy Lipno
Wójt Gminy Andrzej Piotr Szychulski tel. (54) 287-20-48
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW 
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, w godzinach od 900 – do 1630.
Kompetencje Wójta Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia całego katalogu zadań wójta, stanowi jedynie, że do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Ustawa stanowi również, że wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz. W zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenia woli w imieniu gminy składa jednoosobowo wójt lub działający z jego upoważnienia zastępca wójta, samodzielnie albo z inną osobą upoważnioną przez wójta. Jeżeli taka czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez skarbnika upoważnionej. Do kompetencji wójta należy także opracowywanie projektu budżetu gminy. Bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. Wójt odpowiada również za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Do wójta należy między innymi, wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, dokonywanie wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń. W przypadkach nie cierpiących zwłoki wójt może wydawać przepisy porządkowe. Przepisy te wydaje wójt w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu, nadawany przez wójta w drodze zarządzenia. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do kompetencji wójta należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu. Rada Gminy
Skład Rady Gminy Lipno
Przewodniczący Nowak Bohdan
Z-ca Przewodniczącego Chojnicki Andrzej
Członek Chojnacki Bogdan
Członek Górnicki Józef
Członek Has Rafał
Członek Kijewski Krzysztof
Członek Kowalski Jan
Członek Lendecka Elżbieta
Członek Lorenc Janusz
Członek Pokłacki Krzysztof
Członek Rozpędowska Anna
Członek Strużyński Stanisław
Członek Szajgicki Leszek
Członek Sztypka Krzysztof
Członek Ziemiński Wacław
Komisje Rady
Komisje Rady Gminy Lipno
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Lendecka Elżbieta
Z - ca przewodniczącego – Chojnacki Bogdan
Członek – Rozpędowska Anna
Komisja Budżetu i Finansów
Przewodniczący: Górnicki Józef
Z – ca przewodniczącego: Szajgicki Leszek
Członek – Kijewski Krzysztof
Członek – Kowalski Jan
Członek – Lorenc Janusz
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Przewodniczący: Strużyński Stanisław
Z – ca przewodniczącego: Chojnicki Andrzej
Członek – Sztypka Krzysztof
Członek – Kijewski Krzysztof
Członek – Górnicki Józef
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Przewodniczący: Kowalski Jan
Z – ca przewodniczącego: Szajgicki Leszek
Członek – Ziemiński Wacław
Członek – Has Rafał
Członek – Pokłacki Krzysztof
Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
Przewodniczący: Lorenc Janusz
Z – ca przewodniczącego: Nowak Bohdan
Członek – Chojnicki Andrzej
Członek – Strużyński Stanisław
Członek – Pokłacki Krzysztof
   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>