Budżet Gminy

Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym (art. 51) gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej  w ramach budżetu gminy. Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych (uofp) projekt budżetu sporządza wójt. Bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu (art. 240 ust. 2 uofp). Projekt budżetu wraz z objaśnieniami wójt przedkłada radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp). Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy. Do czasu uchwalenia budżetu przez radę gminy, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt uchwały budżetowej przedłożony radzie gminy (art. 240 ust. 1 uofp). W przypadku nieuchwalenia budżetu w ustawowym terminie, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych , w terminie do końca lutego roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalna izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu (art. 240 ust. 3 uofp). Wg art. 212 uofp w uchwale budżetowej określa się łączną kwotę planowanych dochodów, łączną kwotę planowanych wydatków, kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki, łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego (art. 61 ust. o samorządzie gminnym). Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej  i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej (art. 90 ust. o samorządzie gminnym) uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.  

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>