II Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż środków transportu: autobusy

OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY

na sprzedaż niżej wymienionych środków transportu

 

Lp Marka

model

Nr rejestracyjny/fabryczny/ Rok produkcji Cena wywoławcza netto PLN Stawka podatku Vat [%] Uwagi
1. MERCEDES-BENZ 0303

Autobus

CLI12GX 1988 9 375,00 23
2. SETRA S213 16T

Autobus

CLI AW55 1986 14 250,00 23

 

 1. Prowadzącym przetarg jest Gmina Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno.
 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnej i odbędzie się dnia 2021-11-05 o godzinie 09:00sali posiedzeń nr 12 Urzędu Gminy Lipno.
 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany środek transportu, z zastrzeżeniem pkt.7.
 4. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia) Formularze ofertowe dostępne w miejscu oglądania pojazdów oraz na stronie internetowej: www.uglipno.pl (odnośnik: Przetargi).
 5. Ofertę należy składać na każdy środek transportu oddzielnie, w osobnej kopercie, tzn. że każda koperta może zawierać jedną ofertę zakupu jednego środka. Kopertę należy zaadresować na: Gmina Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno, podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć: „Przetarg pisemny na środek transportu nr …… (oznaczenie nr pozycji z tabeli ogłoszenia). Nie otwierać przed 2021-11-05 godz. 09:00
 6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
 7. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 8. Oferty należy składać do dnia 2021-11-05 do godz. 08:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno.
 9. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.
 10. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji. Wysokość postąpienia zostanie podana przed rozpoczęciem aukcji.
 11. W przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie aukcji.
 12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia przetargu (akceptacji protokołu z przetargu).
 13. Nabywca jest zobowiązany odebrać nabyty środek transportu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie później niż 14 dni od ogłoszenia o wyborze.
 14. Wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa Nabywca w całości.
 15. Nabywca, który w wyznaczonym terminie, nie uiści ceny nabycia, lub pisemnie zrezygnuje z nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty. W tym określonym przypadku prowadzący przetarg powiadamia o możliwości nabycia następnego nabywcę, który zaoferował kolejną najwyższą cenę.
 16. Wyniki przetargu ogłoszone będą po rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej: www.uglipno.pl (odnośnik: Przetargi).
 17. Gminy Lipno zastrzega sobie prawo do wycofania środka transportu lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady fizyczne i braki w wyposażeniu oferowanych środków transportu.
 18. Przystąpienie do przetargu przez oferenta oznacza akceptację warunków sprzedaży środków transportu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 19. Środki transportu będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od 2021-10-21 do 2021-11-05 w godzinach od 8:00 do 14:00 na PSZOK-u w Złotopolu.
 20. Bliższych informacji o przetargu udziela w dni robocze od godziny 8:00 do 14:00: Referat Gospodarki Komunalnej tel: 662 158 356 p. Zbigniew Agaciński.
 21. Klauzula informacyjna Gminy Lipno dotycząca przetwarzania danych osobowych Oferentów w przetargach dot. sprzedaż środków trwałych znajduje się na stronie 2 formularza ofert.

Z-up. Wójta Gminy Lipno

mgr Grzegorz Andrzej Koszczka

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian