Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w wtorek 06 lutego 2018 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 37a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ zawiadamiam, że na dzień 06 lutego 2018 roku  /wtorek/  o godzinie 10.00,  zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Lipno, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lipno,

d) sprawozdanie Wójta Gminy z działalności od czasu poprzedniej sesji i z wykonania uchwał.

2.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno na prowadzenie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Cmentarza Komunalnego w Złotopolu,

b/  przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie w Przedszkole Samorządowe w Karnkowie,

c/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013-2020,

d/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Lipno na 2018 rok,

3. Składanie interpelacji.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

6. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Lipno.

Informacje

Rejestr zmian