Informacja o zmianie ceny wody i ścieków

Gmina Lipno informuje, że na mocy decyzji GD.RET.070/59/D/2018.KR z dnia 18 maja 2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – organu regulacyjnego, z dniem 11 czerwca 2020 r. wchodzą w życie nowe ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (okres od 24 do 36 m-ca obowiązywania taryfy).
W okresie od 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r. na terenie Gminy Lipno obowiązywać będą ceny za 1 m3 dostarczanej wody, 1 m3 odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej, które wynoszą:

1. Ceny i stawki opłat w rozliczeniach z odbiorcami usług za dostarczoną wodę:
1) cena za 1 m3 dostarczonej wody – 3,09 zł (brutto);
2) stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług dostarczania wody – 1,08 zł/m-c (brutto).

2. W rozliczeniach za odebrane ścieki:
1) cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków – 3,68 zł (brutto);
2) stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług odprowadzania ścieków – 1,08 zł/m-c (brutto).
Ceny i stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Informacje

Rejestr zmian