Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa i montaż wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi oraz materiałów do montażu tych wodomierzy

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa i montaż wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi oraz materiałów do montażu tych wodomierzy”, nr sprawy: RGK.271.18.2018, data otwarcia ofert: 12.06.2018 r., godz. 10:30.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579) Zamawiający (Gmina Lipno) podaje informacje dotyczące:

  • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 220 000,00 PLN
  • danych Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, organizacja demontażu oraz termin wywozu po demontażu zawarte w złożonych ofertach:

 

L.p. Wykonawca Cena brutto Okres gwarancji Czas realizacji reklamacji
1 Bmeters Polska sp. z o.o.

ul. Główna 60, 51-188 Psary

282 285,00 PLN 60 12 godzin

Termin płatności – 30 dni

 

Lipno 12.06.2018 r.

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 567063-N-2018

Informacje

Rejestr zmian