Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych i placówek kultury na terenie Gminy Lipno

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych i placówek kultury na terenie Gminy Lipno „, nr sprawy: RGK.271.14.2019, data otwarcia ofert: 24.09.2019 r., godz. 09:30.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający (Gmina Lipno) podaje informacje dotyczące:

  • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 508 800,00 PLN,
  • danych Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena i upust zawarte w złożonych ofertach:

 

L.p. Wykonawca Cena brutto Upust
1. TRANS-KOL Sp. z o.o.

ul. Toruńska 186

62-600 Koło

512 000,00 0,16 PLN
1. OLKOP BIS sp. z o.o.

ul. Szosa Rypińska 26

87-400 Golub Dobrzyń

510 400,00 0,17 PLN

Termin płatności 30 dni od daty sprzedaży.

 

Lipno 24.09.2019 r.

 

Kierownik Zamawiającego:

Z-up. Wójta Gminy Lipno

mgr Grzegorz Andrzej Koszczka

    • Nr przetargu 597702-N-2019

Informacje

Rejestr zmian