Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa tłucznia kamiennego

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa tłucznia kamiennego” , nr sprawy: RGK.271.17.2017, data otwarcia ofert: 02.01.2018 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579) Zamawiający (Gmina Lipno) podaje informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 990 000,00 zł,

2) danych Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny i terminy dostawy zawarte w złożonych ofertach:

 

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1 PHU „DAW-TRANS DUO”

Dawid Podstawka

Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 77

26-085 Miedziana Góra

1 383 750,00 1 dzień
2 BUDO-KRUSZ,

Marcin Nadrowski

ul. Południowa 7, 87-600 Lipno

1 023 975,00 1 dzień

(1 godzina)

Termin płatności 30 dni w obu ofertach.

Lipno 02.01.2018 r

 

Kierownik Zamawiającego:

Zastępcą Wójta Gminy Lipno

Kazimierz Mątowski

    • Nr przetargu 635762-N-2017

Informacje

Rejestr zmian