Informacja z sesji otwarcia ofert: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Lipno

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych  Gminy  Lipno” w latach 2020 -2023, nr sprawy: RGK.271.13.2019, data otwarcia ofert: 24.09.2019 r., godz. 10:30.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający (Gmina Lipno) podaje informacje dotyczące:

  • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 000 000,00 PLN,
  • danych Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena i upust zawarte w złożonych ofertach:

 

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin płatności
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 47, 87 – 600 Lipno

8 656 761,60 30

 

Lipno 24.09.2019 r.

 

Kierownik Zamawiającego:

Z-up. Wójta Gminy Lipno

mgr Grzegorz Andrzej Koszczka

    • Nr przetargu 2019/S 156-385436

Informacje

Rejestr zmian