Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C – etap I i II

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C – etap I i II”, nr sprawy: RGK.271.01.2018, data otwarcia ofert: 25.01.2018 r., godz. 09:30.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579.) Zamawiający (Gmina Lipno) podaje informacje dotyczące:

  • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Etap I        – 800 000,00 PLN

Etap II      – 300 000,00 PLN

  • danych Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena i długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach zawarte w złożonych ofertach:

Etap I

L.p. Wykonawca Cena brutto Długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach
1. Firma Inżynieryjno Drogowa Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8, 87-800 Włocławek

769 346,18 PLN 60
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno 867 695,46 PLN 60

Etap II

L.p. Wykonawca Cena brutto Długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno 302 995,62 PLN 60

Termin płatności – 30 dni

Lipno 25.01.2018 r.

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 504011-N-2018

Informacje

Rejestr zmian