Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej Chodorążek – Makówiec Nr 170514C

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Chodorążek Makówiec Nr 170514C”, nr sprawy: RGK.271.16.2018, data otwarcia ofert: 01.06.2018 r., godz. 10:30.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579.) Zamawiający (Gmina Lipno) podaje informacje dotyczące:

  • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: – 200 000,00 PLN
  • danych Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena i długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach zawarte w złożonych ofertach:

 

L.p. Wykonawca Cena brutto Długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach
1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

MAR-DAR”

Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo

158 996,69 PLN 48

 

Termin płatności – 30 dni

 Lipno 01.06.2018 r.

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 559995-N-2018

Informacje

Rejestr zmian