Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej nr 17052C Ostrowite – Szczepanki etap I i II

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 17052C Ostrowite – Szczepanki etap I i II”, nr sprawy: RGK.271.05.2018, data otwarcia ofert: 09.02.2018 r., godz. 10:30.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579.) Zamawiający (Gmina Lipno) podaje informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: – 460 000,00 PLN

2) danych Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena i długość okresu udzielanej gwarancji zawarte w złożonych ofertach:

 

L.p. Wykonawca Cena brutto Gwarancja
1.  

Firma Inżynieryjna Drogowa „DROGTOM”

Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

856 256,75 5 lat
2. Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8

87-600 Lipno

707 313,65 5 lat

 

Termin płatności – 30 dni

Lipno 09.02.2018 r.

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 510134-N-2018

Informacje

Rejestr zmian