Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej Popowo – Ostrowite Nr 170527C

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Popowo – Ostrowite Nr 170527C”, nr sprawy: RGK.271.03.2018, data otwarcia ofert: 25.01.2018 r., godz. 10:30.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579.) Zamawiający (Gmina Lipno) podaje informacje dotyczące:

  • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: – 300 000,00 PLN
  • danych Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena i długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach zawarte w złożonych ofertach:

 

L.p. Wykonawca Cena brutto Długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach
1. Firma Inżynieryjno Drogowa Sp. z o.o.,

ul. Krzywa Góra 8, 87-800 Włocławek

435 797,88 PLN 60
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.,

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

389 758,50 PLN 60
3 Zakład Drogowo-Mostowy,

ul. Włocławska 18A, 87-600 Lipno

484 490,16 PLN 60

 

Termin płatności – 30 dni

Lipno 25.01.2018 r.

 

 

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 504072-N-2018

Informacje

Rejestr zmian