Konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

Wójt Gminy Lipno, zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIX/189/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 3033), podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

Załączniki:

1)      Zarządzenie nr 134/16 Wójta Gminy Lipno z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

2)      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 134/16 Wójta Gminy Lipno z dnia 24 października 2016 r. – projekt uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

3)      Załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 134/16 Wójta Gminy Lipno z dnia 24 października 2016 r. – formularz konsultacji.

4)      Uchwała nr XXIX/189/13 Rady Gminy Lipno z dnia 26 września 2013 r. w  sprawie określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Termin konsultacji – 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do dnia 8 listopada 2016 r.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawianą opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail. zgodnie z formularzem konsultacji. Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian