Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipno: Stanowisko ds. budownictwa

WÓJT GMINY LIPNO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY LIPNO

UL. MICKIEWICZA 29, 87-600 LIPNO

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Promocji i Rozwoju Gminy

(nazwa komórki organizacyjnej)

Stanowisko ds. budownictwa

(nazwa stanowiska pracy)

w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba 

 

1.       Wymagania niezbędne (konieczne):

1)      obywatelstwo polskie;

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunku: architektura, budownictwo,  urbanistyka, geodezja;

5)      umiejętność biegłej obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;

6)      cieszy się nieposzlakowaną opinią;

7)      wysoka kultura osobista;

8)      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań.

2. Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)      znajomość przepisów w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Prawa budowlanego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych;

2)      umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej oraz kosztorysów;

3)      umiejętność posługiwania się mapami geodezyjnymi;

4)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakietu Microsoft Office, w tym Excel, Word;

5)      umiejętność interpretacji i stosowania odpowiednich aktów normatywnych oraz przepisów prawa z zakresu wykonywanych zadań;

6)      wskazane doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności w administracji, w tym na pokrewnych stanowiskach;

7)      dokładność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia;

8)      znajomość terenu Gminy Lipno;

9)      dyspozycyjność.

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie procedury związanej z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy;

2)      prowadzenie procedury związanej z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

3)      prowadzenie procedury prawnej związanej ze sporządzaniem lub zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

4)      opiniowanie i uzgadnianie projektowanych rozwiązań technicznych, w tym występowanie do właściwych organów o ich uzgodnienie;

5)      prowadzenie książek obiektów budowlanych;

6)      udział w kontrolach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

7)      występowanie o pozwolenia na budowę oraz dokonywanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych dla inwestycji prowadzonych przez gminę;

8)      prowadzenie spraw związanych z utrzymanie cmentarzy na terenie gminy;

9)      wydawanie zaświadczeń, informacji, opinii o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp;

10)   realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

11)   zamieszczenie ogłoszeń i informacji (m. in. w BIP, w prasie);

12)   współpraca z jednostkami zewnętrznymi;

13)   przygotowywanie do udostępnienia informacji publicznej w sprawach związanych z działaniem referatu;

14)   sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień zbiorczych w zakresie prowadzonych spraw;

15)   opracowywanie potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego w mieszczących się w zakresie obowiązków oraz stała ich weryfikacja;

16)   archiwizacja dokumentacji wydziału w zakresie prowadzonych zadań;

4. Warunki pracy na stanowisku:

1)      miejsce pracy – praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Lipno.  ul. Mickiewicza 29, sporadycznie praca w terenie poza siedzibą Urzędu Gminy, na II piętrze (obiekt Urzędu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich),

2)      wymiar czasu pracy – praca w pełnym wymiarze czasu pracy (40-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy), od poniedziałku do piątku;

3)      praca w pokoju wieloosobowym;

4)      stanowisko pracy – praca ma charakter biurowy, wymaga częstego kontaktu z klientami oraz z różnego rodzaju powiązanymi instytucjami, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego powyżej 4 godzin dziennie;

5. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       życiorys;

3)       kserokopie świadectw pracy;

4)       kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

5)       kserokopie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, uprawnieniach);

6)       oryginał kwestionariusza osobowego;

7)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)       oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;

9)       orzeczenie o niepełnosprawności;

10)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych.

11)    referencje (fakultatywnie);

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” i odręcznie podpisane.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, należy je składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, pokój nr 17 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno. Oferty zapakowane w zaklejonej kopercie powinny zostać opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa” i dostarczone w terminie do dnia 24 stycznia 2018 roku do godz. 15.15. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Dodatkowe informacje:

1)      informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w grudniu 2017 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lipno w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

2)      Szczegółowe zasady zatrudniania na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipno w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) zawarte zostały w Regulaminie naboru.

3)      Stanowisko może być zajmowane przez cudzoziemca.

4)      Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

5)      Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście po rozstrzygnięciu naboru (w pok. 15) zostaną zniszczone.

6)      Informacja o wyniku końcowym naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.uglipno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

 

 

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian