Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Farma Fotowoltaiczna PIĄTKI III

Lipno, dnia 14.07.2020 r.

ROR.6220.14.6.2020

OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, że w toku prowadzonego na wniosek, który złożył Pan Mirosław Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOLMA Mirosław Wojciechowski postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wód Polskich w Toruniu, w dniu 14.07.2020 r. wydane zostało postanowienie znak: ROR.6220.14.5.2020, w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Farmy Fotowoltaicznej PIĄTKI III o mocy do 0,95 MW i powierzchni do 2,00 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 62/5 położonej w obrębie ewidencyjnym 0027 Piątki, gmina Lipno, powiat lipnowski” .

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 Kpa informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 62 24.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

 

z up. WÓJTA
/-/ Marek Wysocki
Kierownik Referatu
Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska

Informacje

Rejestr zmian