Obwieszczenie o podjęciu postępowania – Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Huta Głodowska VI

Lipno, dnia 22.07.2020 r.

ROR.6220.3.10.2020

 OBWIESZCZENIE

          Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, że po złożeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko, postanowieniem znak ROR.6220.3.9.2020 z dnia 22.07.2020 r. podjęto zawieszone postępowanie, prowadzone na wniosek Pana Marcina Nadrowskiego, prowadzącego działalność pod nazwą BUDO-KRUSZ Marcin Nadrowski w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża „Huta Głodowska VI”, położonego na dz. nr: 11/7, 11/8, 11/9 obręb Huta Głodowska, gmina Lipno.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 Kpa informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 62 24.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

                                                                                                                          z up. WÓJTA
/-/ mgr Kazimierz Mątowski

            Zastępca Wójta

Informacje

Rejestr zmian