Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania-Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK

Lipno, dnia 03.11.2017 r.

ROR.6220.6.9.2017

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, że postanowieniem znak ROR.6220.6.8.2017 z dnia 03.11.2017 r. podjęto zawieszone postepowanie, prowadzone na wniosek Pana Krzysztofa Buk, reprezentującego Biuro Projektów TRASA Sp. z o. o. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Łochocin oraz siedzibie Urzędu Gminy Lipno.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 Kpa informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków. Z przedmiotowym postanowieniem oraz dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 62 24.

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian