Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii energetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie ewidencyjnym OSTROWITE

Lipno, dnia 19.10.2017

RGK.6733.06.2017

 

OBWIESZCZENIE
O  WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

         Zgodnie z art. 91  § 3  K.P.A  oraz  art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ),

Wójt Gminy Lipno  z a w i a d a m i a,   że w dniu 19 października 2017 r.

na wniosek

Firmy Instalacyjno-Budowlanej „ SAN-TECH ”  – Piotr Szameta, 87-100 Toruń, \ul. Broniewskiego 13 C/10, działającej w imieniu inwestora:  \ENERGA-OPERATOR” S.A, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Rypinie,  \ 87-500 Rypin, ul. Piaski 31 z dnia 06.10.2017 r. – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie:

– linii energetycznej kablowej SN 15 kV,

– stanowisk słupowych z zejściami kablowymi,

– stanowiska słupowego linii napowietrznej SN 15 kV z rozłącznikiem,

– napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV,

– dwutorowej dwunapięciowej linii napowietrznej SN/nN 15/0,4 kV,

– linii kablowej nN 0,4 kV,

– przyłącza kablowego nN 0,4 kV,

– przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV,

na terenie działek oznaczonych numerami:  174/2, 174/1, 12/1, 13/1, 6, 5/1, 8, 10/1, 9/1, 9/2, 277, 281/1, 281/2, 5/2, 13/2, 173/1,  w obrębie ewidencyjnym  OSTROWITE, gm. Lipno.

 

W związku z powyższym, każdy zainteresowany może w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia – zapoznać się z aktami sprawy.

 

Informacje

Rejestr zmian