Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii kablowej nn – 0.4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn – 0.4 kV w miejscowości Maliszewo

Lipno, dnia 01.09.2021 r.

RGK.6733.15.2021

OBWIESZCZENIE
O  WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

         Zgodnie z art. 91  § 3  K.P.A  oraz  art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr z 2021 r. poz. 741 ze zm.).

Wójt Gminy Lipno  zawiadamia,   że w dniu 1 września 2021 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nn – 0.4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn – 0.4 kV w miejscowości Maliszewo  na terenie działek oznaczonych numerami: 345/3, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 342, 433, 341, 330/9, 330/6, 336, 337, 338, 339/2, 339/4, 339/3, 340, 390 położonych w obrębie ewidencyjnym 0022 Maliszewo, gm. Lipno.

W związku z powyższym, każdy zainteresowany może w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia – zapoznać się z aktami sprawy.

Informacje

Rejestr zmian