Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Lipno, dnia 16.05.2016 r.

 

RGK.6733.05.2016

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 199 z późn. zmianami ) i art. 49 KPA

Wójt Gminy Lipno    z a w i a d a m i a,    że w dniu 16 maja 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „ Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ” polegającego na budowie:

– budynku z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych

   wraz z częścią biurowo-socjalną o wymiarach do 17,0×40,0 m, – utwardzeniu terenu o powierzchni do 40.000 m2,

– szczelnego zbiornika na podczyszczone wody opadowe,

– szczelnego zbiornika na nieczystości płynne o pojemności do 10,0 m3,  – zjazdu z drogi gminnej ( dz. nr 186/1 ),

– miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,  

– niezbędnej infrastruktury technicznej,

na terenie działek oznaczonych numerami 181/6, 181/7, 181/5, położonych   w obrębie ewidencyjnym  ZŁOTOPOLE,  gm. Lipno.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy, 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 29,   Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Promocji i Rozwoju Gminy, pokój 209, w godzinach  w godz. od 8 00 – 14 00,  telefon /54/ 288 62 20.

Wyznacza się stronom postepowania termin 14 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia – na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków  i zastrzeżeń.

Nie wypowiedzenie się w określonym terminie będzie traktowane za brak uwag w przedmiotowej sprawie.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy..

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Złotopole.

 

Informacje

Rejestr zmian