Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: Rozbudowa istniejącego targowiska gminnego

Lipno, dnia 16.05.2016 r.

 RGK.6733.06.2016

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 199 z późn. zmianami ) i art. 49 KPA

Wójt Gminy Lipno   z a w i a d a m i a, że w dniu 16 maja 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „ Rozbudowa istniejącego targowiska gminnego ” polegającego na budowie:

– wiaty handlowej o wymiarach do 10,0×40,0 m,

– dwóch (2) wiat handlowych ( w rzucie sześciokąta ) o wymiarach do 17,0×17,0 m każdy, – budynku – izolatki weterynaryjnej dla zwierząt o wymiarach do 10,0×10,0 m w odległości min. 1,5 m od granic z działkami sąsiednimi nr 180/5 i 2337/4,

– dobudowie do istniejącego budynku gospodarczego pomieszczenia portierni

z sanitariatami o wymiarach do 7,0×7,0 m,                                                                                            – utwardzeniu terenu o powierzchni do 12.000 m2 z parkingami dla pojazdów samochodowych dużych i małych,

– szczelnego zbiornika na podczyszczone wody opadowe,

– dwóch (2) szczelnych zbiorników na nieczystości płynne o pojemności            

do 10,0 m3,                                                                                                            

– niezbędnej infrastruktury technicznej,

na terenie działek oznaczonych numerami 181/6, 181/7, 181/5, położonych w obrębie ewidencyjnym ZŁOTOPOLE, gm. Lipno.

                                                                   

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy, 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 29, Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Promocji i Rozwoju Gminy, pokój 209, w godzinach w godz. od 8 00 – 14 00, telefon /54/ 288 62 20.

Wyznacza się stronom postepowania termin 14 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia – na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków            i zastrzeżeń.

Nie wypowiedzenie się w określonym terminie będzie traktowane za brak uwag w przedmiotowej sprawie.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

Informacje

Rejestr zmian