Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa elektrowni fotowoltaicznej Radomice

Lipno, dnia 25.05.2020 r.

ROR.6220.8.6.2020

OBWIESZCZENIE

          Wójt Gminy Lipno zawiadamia, że na wniosek BP Mediatech Construction Sp. z o.o., który złożył Pan Paweł Wieczorek – Prezes Zarządu w dniu 06.04.2020 r.  i na wezwanie Wójta Gminy Lipno uzupełnił w dniu 12.05.2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną, na działce nr ewid. 41/2 obręb Radomice, gmina Lipno, woj. kujawsko – pomorskie”.
Ponadto informuję o wystąpieniu w dniu 25.05.2020 r., zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 Kpa informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 62 24.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno, oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

z up. WÓJTA
/-/ Marek Wysocki
Kierownik Referatu
Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska

 

Informacje

Rejestr zmian