Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa Farmy Fotowoltaicznej PIĄTKI III

Lipno, dnia 04.06.2020 r.

ROR.6220.14.4.2020

OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Lipno zawiadamia, że na wniosek, który złożył Pan Mirosław Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOLMA Mirosław Wojciechowski złożony w dniu 25.05.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej PIĄTKI III o mocy do 0,95 MW i powierzchni do 2,00 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 62/5 położonej w obrębie ewidencyjnym 0027 Piątki, gmina Lipno, powiat lipnowski”.
Ponadto informuję o wystąpieniu w dniu 04.06.2020 r., zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 Kpa informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 62 24.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno, oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

 /-/ Marek Wysocki

Kierownik Referatu
Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska

Informacje

Rejestr zmian