Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna w Piątkach

Lipno, dnia 18.08.2021 r.

ROR.6220.27.4.2021

OBWIESZCZENIE

             Wójt Gminy Lipno zawiadamia, że na wniosek BW1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którą reprezentuje Pan Marek Budner – Prezes Zarządu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowie  farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 M wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 373/2 w obrębie Piątki, gmina Lipno”.
Ponadto informuję o wystąpieniu w dniu 18.08.2021 r., zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 10 Kpa informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 62 24.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno, oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

z up. WÓJTA

/-/ Marek Wysocki

Kierownik Referatu

      Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami

i Ochrony Środowiska

Informacje

Rejestr zmian