Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4

Lipno, dnia 29.05.2018  r.

RGK.6733.09.2018

OBWIESZCZENIE
O  WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

         Zgodnie z art. 91  § 3 Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. ) oraz  art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.         o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ),

Wójt Gminy Lipno    z a w i a d a m i a,   że w dniu 29 maja 2018 r. na wniosek Pełnomocnika Waldemara Pałubickiego, 85-858 Bydgoszcz,

ul. Węgierska 5/7 działającego w imieniu Inwestora: P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 z dnia 02.09.2016 r. – zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – składającej się z:

– wolnostojącej wieży kratowej antenowej o wysokości do 62,00 m n.p.t. ( wraz z fundamentem, odgromnikiem i antenami nadawczymi ) osadzonej na fundamencie,

– instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii,

– urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży,

na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 384, w obrębie ewidencyjnym  PIĄTKI, gm. Lipno,

WNIOSKODAWCA:  P4 Sp. z. o.o.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag  i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy, 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 29,  Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Promocji i Rozwoju Gminy, pokój 28, w godzinach  od 8.00 – 14.00,  telefon /54/ 288 62 20.

Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia – na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń.

Nie wypowiedzenie się w określonym terminie będzie traktowane za brak uwag w przedmiotowej sprawie.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.
Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno – bip.uglipno.pl wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Piątki.

Informacje

Rejestr zmian