OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na dom dziennego pobytu bez zmiany powierzchni zabudowy obiektu

 Lipno, dnia 08.07.2020 r.

RGK.6733.08.2020

OBWIESZCZENIE
O  WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

         Zgodnie z art. 91  § 3  K.P.A  oraz  art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

Wójt Gminy Lipno    z a w i a d a m i a,   że w dniu 08 LIPCA 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na dom dziennego pobytu bez zmiany powierzchni zabudowy obiektu na terenie działki oznaczonej numerem: 113/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0018 Radomice, gm. Lipno.

W związku z powyższym, każdy zainteresowany może w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia – zapoznać się z aktami sprawy.

 

Informacje

Rejestr zmian