Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji-Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK

Lipno, dnia 03.11.2017 r.

ROR.6220.6.11.2017

OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, że w toku prowadzonego na wniosek Pana Krzysztofa Buk, reprezentującego Biuro Projektów TRASA Sp. z o. o. postepowania, w dniu 23.10.2017 r. Wnioskodawca złożył pismo, w którym wycofuje wniosek złożony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeśli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

W związku z powyższym, wyznacza się stronom termin 7 dni od dokonania niniejszego obwieszczenia na złożenie ewentualnego sprzeciwu oraz wniosków w sprawie w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 62 24. Nie wypowiedzenie się w wyznaczonym terminie, uznane zostanie jako brak sprzeciwu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – zawiadomienie stron o wycofaniu wniosku następuje przez niniejsze obwieszczenie.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Łochocin oraz siedzibie Urzędu Gminy Lipno.

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian