Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GŁODOWO I

 Lipno, dnia 29.12.2017 r.

ROR.6220.9.11.2017

OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29.12.2017 r., na wniosek Pana Marcina Nadrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDO-KRUSZ MARCIN NADROWSKI z siedzibą w Lipnie, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo – kwarcowych „GŁODOWO I” w kat. C1 na działce o nr ewidencyjnym 85/1 obręb Głodowo”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Lipno oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Głodowo.

Informacje

Rejestr zmian