Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Rozbudowa istniejącego stawu w miejscowości Głodowo, gmina Lipno

 Lipno, dnia 29.12.2017 r.

ROR.6220.4.11.2016

 OBWIESZCZENIE

             Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29.12.2017 r., na wniosek Państwa Moniki i Adriana Zalewskich wydana została decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego stawu, zlokalizowanego na terenie dz. Nr ewid. 84/1 w miejscowości Głodowo, obręb Głodowo, gmina Lipno”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Lipno oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Głodowo.

Informacje

Rejestr zmian