Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej w Radomicach – ETAP III

Lipno, dnia 08.07.2020 r.

ROR.6220.6.8.2020

OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 08.07.2020 r., na wniosek Gminy Lipno reprezentowanej przez Pana Grzegorza Koszczkę Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Lipno, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Sieć kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej z przykanalikami i pompowniami przydomowymi – ETAP III, w miejscowości Radomice, gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko – pomorskie.”

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 29 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 62 24, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego ogłoszenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie. W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy w siedzibie Urzędu Gminy Lipno oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

                                                                                                                                 z up. WÓJTA

/-/ Marek Wysocki

Kierownik Referatu Obsługi Rolnictwa,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Informacje

Rejestr zmian