Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Radomice, gmina Lipno

Lipno, dnia 06.05.2016 r.

ROR.6220.1.10.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 06.05.2016 r., na wniosek Gminy Lipno wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Radomice, gmina Lipno.”

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 210 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 62 24, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadomienie stron o wydanej decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Lipno oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Radomice.

 

Informacje

Rejestr zmian