Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna Biskupin

Lipno, dnia 16.07.2020 r.

ROR.6220.8.8.2019

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 16.07.2020 r., na wniosek, który złożył Pan Krzysztof Gawlik, Pełnomocnik KW SOLAR I Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wydana została decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych „BISKUPIN 1” oraz „BISKUPIN 2” o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Lipno oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

z up. WÓJTA

/-/ Marek Wysocki

 Kierownik Referatu

Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami

i Ochrony Środowiska

Informacje

Rejestr zmian