Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Elektrownia Fotowoltaiczna Ostrowite

Lipno, dnia 24.03.2021 r.

ROR.6220.31.11.2020

OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24.03.2021 r., na wniosek Pana Mirosława Wojciechowskiego, prowadzonego działalność pod nazwą SOLMA z siedzibą w Nowym Ciechocinku, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej OSTROWITE o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,00 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp.. na działce nr 615 położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Ostrowite, gmina Lipno, powiat lipnowski.”

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 29 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 62 24, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego ogłoszenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

/-/ Marek Wysocki
Kierownik Referatu
Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska

Informacje

Rejestr zmian