Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji – Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni w m. Chodorążek

                                                                                                        Lipno, dnia 22.06.2020 r.

ROR.6220.12.7.2017

 OBWIESZCZENIE

             Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22.06.2020 r., na wniosek Pana Patryka Chojnickiego, wydana została decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni” w miejscowości Chodorążek, gmina Lipno.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy w siedzibie Urzędu Gminy Lipno oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

                                                          z up. WÓJTA
/-/ Marek Wysocki
Kierownik Referatu
Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian