Obwieszczenie o zakończeniu postępowania – budowa elektrowni fotowoltaicznej w obrębie Lipno Wieś I

Lipno, dnia 06.09.2021 r.

ROR.6220.8.8.2021

OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Andrzeja Leśniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALprojekt Andrzej Leśniewski z siedzibą w Maliszewie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Lipno Wieś I, dz. nr 222, 223, 224, 174, 173, gm. Lipno”.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z zebranymi dowodami oraz materiałami strony mogą zapoznać się w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno, pokój Nr 29 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Lipno oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

/-/ Marek Wysocki
Kierownik Referatu
Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska

Informacje

Rejestr zmian