Obwieszczenie o zakończeniu postępowania – Przebudowa istniejącej rozdzielni 110kV i 15kV w stacji elektroenergetycznej Lipno

                                                                                                                   Lipno, dnia 22.01.2018 r.

ROR.6220.15.5.2017

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o zakończeniu postępowania

 

          Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, że postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek Pana Krzysztofa Lewandowskiego, działającego z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie istniejącej rozdzielni 110kV i 15kV w stacji elektroenergetycznej 110/15KV Lipno” zostało zakończone.

          Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405  z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie.

         Zgodnie z art. 10 Kpa informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 29 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno oraz sołectwa Lipno Wieś I.

Informacje

Rejestr zmian