Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021”

Wójt Gminy Lipno, zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIII/94/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipno, podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach „Programu Rewitalizacji Gminy Lipno na lata 2016-2021”

Cel konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag wobec „Programu Rewitalizacji Gminy Lipno na lata 2016-2021”

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu Rewitalizacji Gminy Lipno na lata 2016-2021”

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 12 kwietnia do 25 kwietnia 2018 r.

Zasięg terytorialny konsultacji: teren Gminy Lipno

Forma konsultacji: zamieszczenie projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Lipno na lata 2016-2021” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 25 kwietnia 2018 roku, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnie, ul. Mickiewicza 29, pok. 17 (sekretariat) lub drogą elektroniczną w formie przesyłanych uwag na adres e-mail: rgk[at]uglipno[dot]pl

Uwagi:

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie, na którym mają być prowadzone konsultacje, posiadające czynne prawo wyborcze.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian