Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wójt Gminy Lipno, zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIX/189/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 3033), podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 256/18 Wójta Gminy Lipno z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  3. Formularz konsultacji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 256/18 Wójta Gminy Lipno z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Termin konsultacji – 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do dnia 21 czerwca 2018 r.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawianą opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail. zgodnie z formularzem konsultacji. Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

 

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian