Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE

UL. MICKIEWICZA 29, 87-600 LIPNO

 

Referent ds. świadczeń wychowawczych

(nazwa stanowiska pracy)

w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

1.       Wymagania niezbędne (konieczne):

1)      obywatelstwo polskie;

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      wykształcenie wyższe administracyjne;

5)      posiadanie minimum 2- letniego doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej;

6)      umiejętność biegłej obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;

7)      cieszy się nieposzlakowaną opinią;

8)      wysoka kultura osobista;

9)      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań.

2. Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)      znajomość przepisów w zakresie ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych , o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o samorządzie gminnym,  o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji,  Kodeksu postępowania administracyjnego;

2)      umiejętność interpretacji i stosowania odpowiednich aktów normatywnych oraz przepisów prawa z zakresu wykonywanych zadań;

3)      wskazane doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności w administracji, w tym na pokrewnych stanowiskach;

4)      dokładność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność komunikowania się z interesantem,  samodzielność, zdolność analitycznego myślenia;

5)      znajomość terenu gminy Lipno;

6)      dyspozycyjność;

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie  ustalenia prawa do  świadczenia wychowawczego w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

2)      pozyskiwanie dokumentów w sprawie do  ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;

3)      obsługa programu komputerowego  ,, Syriusz”  dotyczącego świadczeń wychowawczych;

4)      przygotowywanie i prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

5)      prowadzenie ewidencji  wniosków  w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;

6)      prowadzenie ewidencji  decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;

7)      prowadzenie bieżącej współpracy z jednostką prowadzącą sprawy  z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

8)      współpraca z jednostkami zewnętrznymi;

9)      dbanie o właściwą komunikację  i aktualną informację dla klienta;

10)   przygotowywanie i szczegółowa analiza danych potrzebnych  do sporządzania  list wypłat świadczeniobiorców

11)   przygotowywanie dla potrzeb przełożonych oraz instytucji współpracujących sprawozdań z realizacji powierzonych zadań;

12)   nadzór i odpowiednie zabezpieczenie dokumentów;

13)   prowadzenie i  ewidencja korespondencji  GOPS;

14)   obsługa  poczty  elektronicznej;

15)   archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;

16)   wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

4. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       życiorys;

3)       kserokopie świadectw pracy;

4)       kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

5)       kserokopie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach);

6)       oryginał kwestionariusza osobowego;

7)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Dodatkowe informacje:

1)      informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w grudniu 2017 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

2)      Szczegółowe zasady zatrudniania na stanowiskach urzędniczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) zawarte zostały w Regulaminie naboru.

3)      Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

4)      Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

5)      Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście (w pok. 7) zostaną zniszczone.

6)      Informacja o wyniku końcowym naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.uglipno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Mickiewicza 29, pokój nr 7, pocztą elektroniczną pod adres: gops[at]uglipno[dot]pl w przypadku posiadanych uprawień do podpisu elektronicznego lub pocztą pod adres urzędu z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko: Referent ds. Świadczeń wychowawczych, w terminie do dnia 19.01.2018 r. ( nie krótszym niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.uglipno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian