OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2017 ROKU.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 155 /2017

Wójta Gminy Lipno

z dnia 05 stycznia  2017 r

 

 

WÓJT GMINY LIPNO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA  KULTURY FIZYCZNEJ I  SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2017 ROKU.

Podstawa prawna: art.11ust.1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), na podstawie uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016 r. Nr XX/149/16 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipno Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 

 1. Rodzaj i formy realizacji zadania:

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w formie przedsięwzięć z zakresu:

 1. promowania dyscyplin sportowych i rekreacyjnych poprzez :
 • uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
 • organizacja turniejów w różnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych dla mieszkańców Gminy Lipno,
 • reprezentowanie Gminy Lipno we współzawodnictwie sportowym poza jej granicami,
 • przeprowadzanie zawodów międzyszkolnych.
 1. szkolenia sportowe dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców,
 • zajęcia stałe o charakterze szkoleniowym dla zorganizowanych grup w oparciu o bazę sportową gminy,
 • organizowanie i przeprowadzanie treningów sportowych pod opieką trenerską,
 • dodatkowe ćwiczenia sportowe przygotowujące do turniejów i zawodów.

 

Zadanie nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej, tenisa stołowego w oparciu o szkolną i gminną bazę sportową na rzecz mieszkańców Gminy Lipno.

Zadanie nr 2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Lipno na rzecz jej mieszkańców.

Zadanie nr 3 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, koszykówki, szachach, lekkoatletyki oraz pozostałych dyscyplin  na terenie Gminy Lipno  na rzecz  jej mieszkańców.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez komisje konkursową.
 3. do oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.
 4. oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

Przy wyborze ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

 1. rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla  Gminy,
 2. sposób realizacji zadania,
 3. koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych oraz rzeczowych,
 5. liczbę osób objętych realizacją zadania,
 6. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,
 7. wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,
 8. dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych umów i porozumień, zgodność oferty z celem publicznym z zakresu sportu

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

 1. poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
  2.  osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów  sportowych;
  3.  poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez             uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
  4.  promocję sportu i aktywnego stylu życia;
  5.  umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Lipno.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

 1. Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w 2017 r. w wysokości :

1) zadanie nr 1  –  30.000,00  zł

2) zadanie nr 2  –  27.000,00 zł

3) zadanie nr 3  –  4.000,00 zł

 1. Zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było w roku 2016 r., w którym dotacje wynosiły odpowiednio :

1)  zadanie nr 1  – 30.000,00 zł

2)  zadanie nr 2  – 27.000,00 zł

3)  zadanie nr 3   –   4.000,00 zł

 1. Poszczególne kwoty udzielonych dotacji zostaną zawarte w umowach dotyczących realizacji zadań.
 2. Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1. Realizacją objęte są zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.
 3. Oferty niekompletne, złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.
 4. Oferent będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.
 5. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 6. Termin składania ofert:
 7. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 26 stycznia 2017 r. w  Sekretariacie Urzędu Gminy Lipno w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej i  sportu na terenie gminy Lipno w 2017 roku.” oraz opatrzona nazwą i adresem oferenta oraz określeniem numeru zadania.

 1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data wpływu oferty do urzędu. Oferty nadesłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. 1300).
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:
 5. Oceny i wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy.
 6. Komisja dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym.
 7. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • merytorycznej wartości oferty, jej zbieżności z hierarchią potrzeb i zadań Gminy,
 • społeczne znaczenie inicjatywy (korzyści płynące dla mieszkańców Gminy),
 • koszty wykonania zadań, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,
 • perspektywy kontynuacji zadań i potencjalne źródła dalszego finansowania,
 • efekty dotychczasowej pracy,
 • doświadczenia dotychczasowej współpracy z Gminą Lipno,
 • zgodności zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,
 • merytorycznego przygotowania podmiotu do realizacji zadań,
 • umiejętności pozyskiwania środków finansowych i poza finansowych przez podmiot
  z różnych źródeł,
 • stosowania przez organizację sposobów działania nie budzących wątpliwości etycznych,
 • oceny kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu wielkości zadania,
 1. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 4. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Lipno a oferentem.
 5. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
 6. Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 7. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny Oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,
 • dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu,
  w przypadku gdy odpis, o którym mowa w punkcie. a, nie zawiera tych informacji

3)    kopię statutu oferenta

4)    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami uczestnictwa w konkursie,

5)    w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednego wniosku, dopuszcza się  możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem,  przy której ofercie te załączniki się znajdują.

6)      oświadczenie o braku zobowiązań publiczno- prawnych

 1. Wójt Gminy Lipno zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Formularze ofert otrzymać można w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno http://www.uglipno.pl/ w zakładce Organizacje Pozarządowe/» Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/ w zakładce w zakładce Organizacje Pozarządowe/» Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.
 2. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wojciech Trojanowski pod nr tel. 054 288 62 27  w godzinach pracy Urzędu Gminy Lipno, adres e-mail: kryzys[at]uglipno[dot]pl .

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian