Ogłoszenie o wyborze najkorzystniej oferty Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C – etap II

Lipno, dnia 07–02–2018 r.

RGK.271.01.2018

(nr ref. postępowania)

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 504011-N-2018; data zamieszczenia: 2018-01-11. Numer sprawy: RGK.271.01.2018. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C – etap I i II”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w części I „Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C – etap II” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniają wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę. Wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

Nr oferty  

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 Kryterium 2 Suma zdobytych punktów
Cena Długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach
Waga 60% Waga 40%
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

60,00 40,00 100,00

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze., art. 94 ust 1 pkt. 1 Pzp. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 504011-N-2018

Informacje

Rejestr zmian