Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lipno, dnia 12–01–2018 r.

RGK.271.17.2017
(nr ref. postępowania)

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 635762-N-2017; data zamieszczenia: 22.12.2017 r. Numer sprawy: RGK.271.17.2017. Nazwa zadania: „Dostawa tłucznia kamiennego”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

BUDO-KRUSZ, Marcin Nadrowski, ul. Południowa 7, 87-600 Lipno

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniają wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty. Wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Kryterium 1 Kryterium 2 Suma zdobytych punktów
Cena Termin dostawy
Waga 60% Waga 40%
1 PHU „DAW-TRANS DUO”Dawid PodstawkaKostomłoty Drugie ul. Bugajska 77

26-085 Miedziana Góra

44,40 40,00 84,40
2 BUDO-KRUSZ,Marcin Nadrowskiul. Południowa 7, 87-600 Lipno 60,00 40,00 100,00

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze., art. 94 ust 1 pkt. 1 Pzp. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

Kierownik Zamawiającego:

Zastępca Wójta

Gminy Lipno

Kazimierz  Mątowski

    • Nr przetargu 635762-N-2017

Informacje

Rejestr zmian