Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu

Lipno, dnia 28–03–2018 r.

 RGK.271.13.2018

(nr ref. postępowania)

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 527478-N-2018; data zamieszczenia: 2018-03-06. Numer sprawy: RGK.271.13.2018. Nazwa zadania: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Dynamic-Metal Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniają wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty. Wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

Nr oferty  

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 Kryterium 2 Suma zdobytych punktów
Cena Długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach
Waga 60% Waga 40%
1 Handel Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetissyan Karen,

ul. Starowiekska 87, 87-603 Wielgie

55,27 40,00 95,27
2 Dynamic-Metal Sp. z o.o.,

ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin

60,00 40,00 100,00
3 Wiksbud Sp. z o.o.,

ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno

51,01 40,00 91,01
4 Zakład Blacharsko-Dekarski,

Marek Piersa,

ul. Górna 28, 87-600 Lipno

58,82 40,00 98,82

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze., art. 94 ust 1 pkt. 1 Pzp. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 527478-N-2018

Informacje

Rejestr zmian