Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Chodorążek – Makówiec Nr 170514C

Lipno, dnia 08–06–2018 r.

  RGK.271.16.2018

(nr ref. postępowania)

 

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 559995-N-2018; data zamieszczenia: 2018-05-17. Numer sprawy: RGK.271.16.2018. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Chodorążek – Makówiec Nr 170514C”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAR-DAR”Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniają wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę. Wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 Kryterium 2  

 

Suma zdobytych punktów

Cena Długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach
Waga 60% Waga 40%
1 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

MAR-DAR”

Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo

60,00 40,00 100,00

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze., art. 94 ust 1 pkt. 1 Pzp. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

 

    • Nr przetargu 559995-N-2018

Informacje

Rejestr zmian